پمپ شناور

کد بلاگ : #94
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 10 اردیبهشت 1393 21:55
تعداد بازدید کننده : 3070
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پمپ شناور
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پمپ شناور با توجه به کاربرد و برای جلوگیری از انسداد پمپ، پروانه های مختلفی طراحی می گردد که در گروه های راهگاه آزاد، تک کاناله، دوکاناله و پروانه های گردابی دسته بندی می گردند
 
پمپ شناور بزرگ امکان آن که از پروانه های چندکاناله نیز استفاده شود نیز ممکن است.

راهگاه آزاد
پمپ شناور ارتباط خاصی با مفهوم راهگاه آزاد دارد که بیانگر توان پمپ در عبور دادن جامدات درون سیال از درون پمپ و یا توانایی کارکرد غیرقابل انسداد است. اندازه راهگاه آزاد، نشان دهنده بزرگترین شی کروی است که می تواند از داخل پروانه و دهانه پمپ شناور عبور کند. اگر با دو عدد بیان شود نشان دهنده طول و عرض بزرگتری شی مستطیل است که می تواند ازادانه از دهانه پمپ شناور گذر کند. پمپ های شناور کوچک و متوسط، معمولا دارای راهگاه نزدیک به 80 میلیمتر، برای فاضلاب تصفیه نشده است.
در پمپ های شناور بزرگ که جریان آن بیش از 100 لیتر بر ثانیه است حداقل اندازه راهگاه باید 100 میلی متر باشد. البته نکته ای که باید توجه کرد در این است که وجود راهگاه برای عبور ذرات کافی نیست. بلکه هندسه پروانه و کیفیت سازندگان پمپ شناور دخیل است. مثلا در مواردی که همه شرایط مساوی باشد ممکن است پمپ شناوری که از ساخت با کیفیت پایینتر است هنگام پمپاژ مسدود گردد که در شرایط مشابه پمپ شناور با کیفیت بالاتر این انسداد صورت نگیرد.
اگر نمودار رابطه احتمال انسداد و راهگاه آزاد پمپ شناور را رسم کنیم مشاهده می کنیم به صورت نمایی این رابطه با بزرگتر شدن راهگاه کاهش می یابد که به طور متوسط در اندازه 80 میلیمتر ایمنی خوبی را می توان به دست آورد.

پروانه دوکاناله
پمپ شناور با پروانه دو کاناله دارای این مشکل است که ممکن است الیاف های بلند، داخل هردو کانال شده و به لبه های هادی پره ها گیر کند و انسداد ایجاد نماید که میتوان این احتمال را با طراحی مناسب پره ها کاهش داد. پمپ شناور دوکاناله با یک طراحی درست و یک راهگاه آزاد به میزان حداقل 100میلیمتر، میتواند فاضلاب های صافی نشده بدون احتمال گرفتگی را پمپاژ کند. بالاترین راندمان پمپ شناور با پروانه دوکاناله در برند های معتبر 80 تا 85 درصد می باشد.

پروانه گردابی
اصل کارکرد پمپ های شناور با پروانه گردابی، بر مبنای القای گردابی قوی در محفظه باز پمپ شناور است.با توجه به بیرون بودن پروانه از جریان اصلی، پمپاژ پمپ های گردابی به طور غیر مستقیم صورت میگیرد. پمپ شناور با پروانه گردابی ویژگی خوبی در برابر انسداد دارند و بسیار نرم کار می کنند. در سال های اخیر استفاده از پمپ شناور پروانه گردابی در اندازه های کوچک برای کاربرد فاضلابی به دلیل راندمان و طراحی بهینه، به طور چشمگیری افزایش یافته است. همچنین از پمپ شناور پروانه گردابی، در نقش جدا کننده شن و ماسه در تصفیه خانه های فاضلاب استفاده می شود. بالاترین راندمان قابل دستیابی پمپ شناور با پروانه گردابی نزدیک 50 درصد است که در محدوده 3 تا 15لیتر بر ثانیه، تقریبا برابر پمپ های تک کاناله است.

پروانه تک کاناله
در پمپ شناور، پره تک کاناله برای بیشترین طور ممکن طراحی می شود که بالاترین راندمان را دارا باشد. پروانه هایی که فقط یک مسیر برای عبور جریان دارند، ویژگی خوبی در برابر انسداد خواهند داشت. بالاترین راندمان قابل دستیابی 70 تا 75 درصد است که در برندهای معتبر بدست آمده است. به علت اینکه پروانه پمپ شناور تک کاناله حالت نیمه محوری با شکل نامتقارن دارد برای تعادل دینامیکی و استاتیکی، به تجمع جرم در نقش وزنه های تعادل در سایر نقاط نیاز است.
 

پروانه سه یا چهاروکاناله
در پمپ های شناور خیلی بزرگ را می توان از پروانه های سه یا چهاروکاناله با راهگاه آزاد حداقل 100میلیمتری، می توان مقاومت خوبی در برابر انسداد ایجاد کرد. همچنین طراحی لبه هادی پره ها(معمولا از لبه عقب زن استفاده می شود) بسیار تعیین کننده است. بالاتری راندمان قابل دستیابی در پمپ شناور چندکاناله نزدیک به 82 تا 86 درصد است.
 

انواع پروانه های دیگر
پمپ شناور با پروانه هایی همچون پروانه های باز، نیمه باز و بسته کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. در پروانه های نیمه باز و باز برای کارکرد به لقی مجاز کمی نیاز است. در این پروانه ها سایش به شدت بر راندمان اثر گذاشته و با افزایش لقی راندمان به طور محسوسی افت پیدا می کند.پمپ شناور با این نوع پروانه های در معرض گیر کردن مواد جامد قرار دارند که کارکرد پمپ شناور را مختل می کند و یا پمپ را متوقف می نماید.
 
نویسنده: آقای مهندس مجید حسینی

“ پمپ شناور ”